Vă mulțumim pentru interesul acordat produselor și serviciilor Vigro Web SRL. Pentru noi, având în vedere relația specială cu Dvs., este deosebit de important să asigurăm protecția datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați. În aceiași măsură Confidențialitatea datelor Dvs. cu caracter personal este extrem de importantă pentru noi.

CINE SUNTEM?

Vigro Web SRL este o societate organizată și care funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul în Brașov, str. Basarabia, nr. 31, jud. Brașov, înregistrată la ORC sub nr. J8/2381/2016, având CUI RO36755655.

CE DATE PRELUCRĂM?

În vederea livrării bunurilor și serviciilor comandate, confirmării Comenzii, informării Dvs. privind stadiul Comenzii, oferirii de răspunsuri la reclamațiile plasate, evaluării bunurilor și serviciilor oferite, precum și a exercitării unor activități comerciale, de promovare a bunurilor și serviciilor, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piață, statistică, monitorizare a vânzărilor și comportamentului de cumpărare a Clienților, activități administrative și de media, sunteți de acord să ne încredințați următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, adresa de ip, număr de telefon. Vă rugăm să nu ne furnizați alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în această politică.

CARE ESTE SCOPUL ȘI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII?

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul Dvs. sunt și vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmează.
Menționăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului Dvs. în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, numit în cele ce urmează Regulament/ul.
Situațiile în care Vigro Web SRL va colecta și prelucra datele Dvs. cu caracter personal și scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate, sunt următoarele:

1. Achiziționare produse și servicii;
Scopul prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal în cazul achiziționării produselor și serviciilor Vigro Web SRL constă în comunicarea de informații legate de comandă și facturare;

2. Abonare la Newsletter;
Scopul de prelucrare datelor cu caracter personal în acest caz este acela de a vă informa despre produsele noastre și evenimentele organizate de noi și de marketing direct și publicitate;

CINE ARE ACCES LA DATELE DVS.?

Vă aducem la cunoștință că, pentru funcționarea eficientă a site-ului, utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni (“persoane împuternicite de operator”), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la Dvs., cu mențiunea expresă că vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în Regulament şi să asigure protecţia drepturilor Dvs. Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii mai sus menționați și datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:

 • 1. Servicii SMTP (comunicare email) – adresa de e-mail;
 • 2. Servicii newsletter – adresa de e-mail, nume, prenume;
 • 3. Servicii de facturare – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 • 4. Servicii de procesare plăți online – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 • 5. Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresă;

CÂT TIMP SUNT STOCATE DATELE DVS.?

Datele cu caracter personal furnizate de Dvs. vor fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu Dvs., precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție.

CARE SUNT DREPTURILE DVS.?

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

 • – dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține din partea Vigro Web SRL o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de Dvs., Vigro Web SRL poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;
 • – dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea de către Vigro Web SRL a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; Vigro Web SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 • – dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține din partea Vigro Web SRL ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Vigro Web SRL are obligația de a șterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine Vigro Web SRL în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române; Vigro Web SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 • – dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține din partea Vigro Web SRL restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri: (i) contestați exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite Vigro Web SRL să verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) Vigro Web SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar Dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Vigro Web SRL prevalează asupra drepturilor Dvs.; Vigro Web SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 • – dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele Dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către Vigro Web SRL, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; în exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la Vigro Web SRL la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 • – dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
 • – dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • – dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • – dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de Vigro Web SRL pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

 

CUM AVEȚI ACCES LA DATELE DVS.?

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare, ne puteți contacta la adresa: Brașov, str. Basarabia, nr. 31, jud. Brașov.

Vigro Web SRL vă va furniza informațiile solicitate în format electronic atunci când este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format.

Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în exercitarea de către Dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de Vigro Web SRL gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de Dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Vigro Web SRL poate:

 • (i) fie să perceapă o taxă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
 • (ii) fie să refuze să dea curs cererii.

Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele Dvs. personale vor fi prelucrate de Vigro Web SRL, conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

Vă mulțumim!